© Dogsurvival Zuid-Holland 2017
Dogsurvival Zuid-Holland

Eigen Risico

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Zuid-Holland. Het bestuur, de organisatie, de

wedstrijdleiding  keurmeesters, de (vrijwillige) medewerkers van de Dog Survival kunnen nimmer op enigerlei

wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar)

persoonlijk in voor de deelnemende hond.  Schade aangericht door de hond en/of door de deelnemer dient

door deelnemer zelf te worden vergoed.

Inschrijven

Inschrijven voor de Dogsurvival Zuid-Holland kan via de inschrijflink. Het inschrijfformulier wordt pas verwerkt

als het inschrijfgeld is ontvangen. De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is

bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door

hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en zijn/haar hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of

lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd.Teruggave van inschrijfgeld vindt niet

plaats, behalve aan degenen die vanwege overschrijding van het maximum aantal deelnemers niet tot de

wedstrijd worden toegelaten. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn of haar

startnummerkaart.

Voorwaarden voor gebruik locatie

We zijn alleen welkom op het terrein onder de volgende voorwaarden:

1.

Honden dienen de gehele dag op het terrein, de bijbehorende gronden en op het parkeerterrein aangelijnd

te zijn en onder controle gehouden te worden.

2.

Hondenpoep dient de gehele dag direct door de geleider van de hond opgeruimd te worden.

3.

Instructies van de wedstrijdleiding, de keurmeesters en de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te

worden. Dit geldt zowel op als buiten het terrein.

Verkennen vooraf

Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt

worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

Start en finish

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Zorg dat u tijdig bij de startlijn verschijnt. Mocht

u later van start gaan, dan telt de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore. Bij de start

dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Voor het finishen dienen hond en deelnemer

beiden de eindstreep te passeren. In verband met de wedstrijdadministratie worden bij de finish de

startnummerkaarten ingenomen. U dient zo snel mogelijk de finishplaats te verlaten, zodat andere deelnemers

veilig kunnen aankomen.

Het parcours

Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat 15 hindernissen. Het parcours wordt aangegeven met linten

en wijzers. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. Als een hindernis foutloos wordt

genomen krijgt de deelnemer een knip in zijn startnummerkaart. Hindernissen zijn zoveel mogelijk dubbel of in

meervoud. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn wordt hiervoor geen tijdscompensatie gegeven. Een

deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. Wordt een hindernis fout genomen of overgeslagen

dan krijgt de deelnemer geen knip, maar de deelnemer mag wel de route vervolgen.  Indien een deelnemer een

hindernis opnieuw wil proberen te nemen, mag men de andere deelnemers niet hinderen bij de

herhalingspogingen. Als er een rij staat bij de hindernis dan dient men achteraan te sluiten. De deelnemers

houden zoveel mogelijk rechts aan zodat eventueel snellere teams soepel kunnen passeren. Een snellere

deelnemer dient kenbaar te maken dat hij wil gaan passeren. Tijdens het passeren moeten beide deelnemers de

honden kort bij zich houden zodat er geen nare situaties kunnen ontstaan.

De hond

De hond moet minstens een jaar oud zijn om te mogen deelnemen. De hond dient regulier ingeënt te zijn

(hondenpaspoort of inentingsboekje meenemen). Bordetella (Kennelhoest) wordt sterk aanbevolen, maar is

niet verplicht. U dient uw hond en het hondepaspoort bij het ophalen van het startnummer bij de hand te

hebben. Er kan gevraagd worden het paspoort te overleggen.

De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen. Ze mogen als uitzondering eventueel na de

Dog Survival nog wel met de Mini Survival meedoen. De deelnemers en eventuele begeleiders van kinderen zijn

zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie

en vervuiling. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na deelname. Bovengenoemde geldt ook voor mensen met

honden die aanwezig zijn maar niet deelnemen. De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken

met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone platte halsband gevoerd worden. De

hond mag de tijdens deelname zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan

de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij/zij te voorkomen dat de

lijn strak staat. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het

toegestaan dat de hond een muilkorf draagt. Deelnemers kunnen desgewenst als signaal een geel lintje aan de

lijn van de hond bevestigen om hiermee aan te geven dat de hond geen prijs stelt op nabije aanwezigheid van

andere honden.

De geleider

Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en

zijn/haar hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan de

Dogsurvival Zuid-Holland. Mochten zulke bezwaren tijdens de deelname ontstaan dan zal de deelnemer dit

onverwijld aan de wedstrijdleiding moeten melden. De deelnemer vormt samen met zijn hond een team.

Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als zulks tijdig vooraf is aangegeven, wordt

hiermee rekening gehouden met het indelen van de starttijden.

De klassen

Er zijn vier klassen:

Jeugdklasse: jongens en meisjes van 7 tot en met 13 jaar

Damesklasse: dames vanaf 14 jaar

Herenklasse: heren vanaf 14 jaar

Groepsklasse: minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers

Alle deelnemers tot en met 13 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene. Deze

volwassen begeleider houdt de hond via een tweede lijn vast en mag niet vóór het kind en de hond uitrennen.

De Minisurvival

Kinderen tot en met 9 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de Mini Survival, een

verkort parcours. Bij de Minisurvival dient een volwassen begeleider de hond kort vast te houden via een

tweede lijn. Deze begeleider mag niet vóór het kind en de hond uitrennen.

Materiaal

Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen is verboden. Het gebruik van speeltjes en voertjes

is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt. Uitrollijnen, wurghalsbanden, slipkettingen,

prikhalsbanden, hoofdtuigjes zoals o.a. gentle-leaders en dergelijks zijn verboden. Agressieve honden kunnen

gemuilkorfd aan de start verschijnen op de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar/geleider. De

begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit bezitten.

Beoordeling van de deelnemers Mini Survival

Voor de kinderen die met hun hond mee doen aan de Minisurvival worden geen tijden bijgehouden. Het gaat er

om dat ze onder begeleiding op een leuke en rustige manier kennismaken met een Dogsurvival.

Overtredingen De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben: 1. Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival Zuid-Holland, andere deelnemers, en/of omstanders; 2. het niet volgen van instructies van de medewerkers van Dogsurvival Zuid-Holland; 3. onvoldoende controle van de begeleider over de hond; 4. uitvallen van de hond naar mensen of honden; 5. het niet opruimen van poep van de eigen hond; 6. vooruittrekken (sleuren) van de hond; 7. wisselen van hond tijdens de wedstrijd; 8. fysiek geweld t.o.v. de hond; 9. agressief gedrag of taalgebruik; 10. gebruik van verboden materiaal; 11. gebruik van doping door deelnemer en/of hond. De overtredingen kunnen worden vastgesteld door alle medewerkers van Dogsurvival Zuid-Holland. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden. De wedstrijdleiding neemt de uiteindelijke beslissing terzake.

Protesten

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden

ingediend bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Calamiteiten

Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt

uitgesteld of afgelast. Omdat de investeringen dan al zijn gedaan zal er geen teruggave van het inschrijfgeld

plaatsvinden. Het bestuur van de stichting Dogsurvival, de organisatie, wedstrijdleiding en/of de vrijwilligers

van de Dogsurvival Zuid-Holland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen ten

gevolge van het aflasten van een wedstrijd.

Bijzondere bepaling

In alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.

sportief samen met je hond

Reglement 2017